• BHD 50
  Kite + Board+ Harness (Half Day + Insurance) Half Day + Insurance
 • BHD 45
  Kite Only (Half Day + Insurance) Half Day + Insurance
 • BHD 25
  Board Only (Half Day + Insurance) Half Day + Insurance
 • BHD 17
  Harness / Wetsuit / Shoes (Half Day - Insurance) Half Day - Insurance